Bijdrage Bossche VVD Algemene beschouwingen 2017

Op dinsdagavond 23 mei vond de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats. Tijdens deze speciale raadsvergadering debatteren de politieke partijen over hun wensen voor de stad in de nabije toekomst. Namens de Bossche VVD heeft Ralph Geers middels onderstaande speech onze ideeën voor ‘s-Hertogenbosch toegelicht!

Voorzitter,

Met de laatste Voorjaarsnota van deze coalitie kunnen we concluderen dat de gemeente er sterker voor staat, met meer dynamiek bij instellingen en organisaties en financiën die op orde zijn. De woonlasten hebben we laag kunnen houden voor burgers en bedrijven en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Dat de lasten laag en de financiën op orde zijn hebben we bereikt in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen, de gemeente heeft ruim 15 miljoen minder te besteden dan bij aantreden van dit college. Het college verdient een compliment voor de wijze waarop deze bezuinigingen verwerkt zijn en allerlei instellingen en organisaties verdienen een minstens even groot compliment voor de energie en creativiteit die zij hebben laten zien om de noodzakelijke bezuinigingen ook te zien als kans om zichzelf en anderen te versterken. Daarbij noem ik de samenwerking tussen de W2 en de Toonzaal als voorbeeld.

Voorzitter, ik ga hier niet lang terugkijken op de vele successen van afgelopen periode, want waar het college via deze Voorjaarsnota aantoont verder te willen blijven werken aan een sterke gemeente voor onze inwoners en bedrijven, blijft ook de Bossche VVD zich inzetten om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst.

Een toekomst die dynamischer en innovatiever wordt en bol staat van de technologische ontwikkelingen. Waar Data Science steeds belangrijker wordt en waar er meer en meer de vertaling wordt gezocht van die Data naar praktische toevoegingen aan de samenleving, zoals Smart Mobility en Smart City. Met de JADS in onze gemeente zijn we in de positie om Data Hoofdstad van Nederland te worden! Tijdens gesprekken met verschillende ondernemersverenigingen bleek dat zij ook veel kansen zien in een duidelijke focus op Data Science, en niet alleen binnen onze economische pijler ICT. De Bossche VVD wil daarom ook dat we de JADS blijven ondersteunen in het uitgroeien tot een belangrijk opleidingsinstituut, en bijdraagt aan het vermarkten van die kennis in Bossche bedrijven. De al eerder aangekondigde plannen voor het Grasso-complex moeten dan ook voortvarend uitgevoerd worden.

Gisteren tijdens Informeren & Ontmoeten hield de BZW een inspirerend verhaal over het versterken van de economische kracht van ’s-Hertogenbosch, waar de focus ligt op Driven by Data. De Bossche VVD onderschrijft deze visie op de toekomst volledig en roept het college dan ook op om langs deze visie te handelen. Samen met de ondernemers en de onderwijsinstellingen in onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld de uitwerking van het voorstel om ondernemers bij te scholen in Big Data, ’s-Hertogenbosch kan hier voorloper in worden. Samen kunnen we daarmee antwoorden vinden op de uitdagingen voor de toekomst. Zo blijft de trek naar de stad toenemen, laten we Big Data gebruiken om inzicht te krijgen in vervoersstromen en woningbehoeften. Maar ook bijvoorbeeld in de zorg kan Big Data een grote rol spelen om slimmer en gerichter mensen van de juiste zorg te voorzien.

Als gemeente zullen we met name faciliterend optreden en de juiste voorwaarden scheppen voor de toekomst. Dat begint bij het binden en faciliteren van jonge ondernemers en jonge arbeidskrachten. Met de hoge kwaliteit aan opleidingen die in onze gemeente aanwezig zijn en de grote hoeveelheid studenten die in onze gemeente studeren moeten we in staat zijn om die jongeren ook te binden aan onze gemeente voor de toekomst. Daar is goede huisvesting voor starters en studenten voor nodig en daar hebben we onlangs bij de Woonagenda de eerste stapjes voor gezet, maar daar moet we nog meer werk van maken. Maar ook de bereikbaarheid van bedrijventerreinen is daar een onderdeel van. Bedrijven op bijvoorbeeld de Brand staan open voor stagiaires en jonge werknemers, maar de bereikbaarheid met het OV van dat terrein is een groot probleem.

De BZW stelt terecht dat een goed vestigingsklimaat voor bedrijven niet alleen over de gronden en panden voor een bedrijf zelf gaat, maar vooral over hoe aantrekkelijk de gemeente is voor werknemers om in te verblijven. Dat deel hebben we aardig op orde, al valt er voor de al eerder genoemde groep jongeren nog een hoop werk te verrichten. Jongeren brengen energie en nieuwe inzichten mee, gericht op de toekomst waardoor onze gemeente ook op lange termijn bruisend kan blijven. Een aantrekkelijk Paleiskwartier hoort daar ook bij. Daarom wil de Bossche VVD dat het Paleiskwartier een evenemententerrein krijgt dat zorgt voor reuring en een groene ontmoetingsplek in de wijk. Ook willen we een oplossing voor de verkeersproblematiek op de Magistratenlaan. In de commissie komen wij op deze punten terug.

Voorzitter, klaar zijn voor de toekomst is niet alleen iets voor ondernemers en het vestigingsklimaat. Ook voor instellingen in onze gemeente betekent dat meegaan met de tijd en waar mogelijk vernieuwen en innoveren. Functies die in het verleden van grote waarde bleken kunnen dat in de toekomst nog steeds hebben, maar zullen zich wel aan moeten passen aan de eisen die passen bij die eerder door ons aangehaalde dynamische en innovatieve toekomst. Laat ik als voorbeeld de bibliotheek nemen. Een belangrijke functie in de gemeente, die door de schoolbibliotheken voor een deel met de tijd meegegaan is. Maar ook de hoofdfunctie zal met de tijd mee moeten, vandaar ook de door ons gewenste samenwerking met de Muzerije en Babel. Zo’n samenwerking is nodig om ook in de toekomst een rol van betekenis te spelen. Van raden van toezicht verwachten wij dat zij mee gaan met de tijd en het stokje doorgeven aan de volgende generaties. En dus in het geval van de RvT van de bieb past het niet om vanuit een vlaag van nostalgie over florerende boekenuitleen deze samenwerking te traineren in de hoop om zelfstandig te kunnen blijven.

Voorzitter, klaar zijn voor de toekomst wil ook zeggen alert zijn op komende ontwikkelingen en daar op tijd op ingrijpen. Dat doet dit college met betrekking tot de onderwijshuisvesting en de huisvesting van de Weener XL. Maar een dergelijke ingreep missen we bij de sportaccommodaties. Vorig jaar kreeg de fractie van de Bossche VVD nog te horen dat er geen serieuze achterstanden waren bij het onderhoud van de sportaccommodaties, en dit jaar lezen we dat dit wel het geval is. Dat verbaast de Bossche VVD en we missen dan ook een concrete oplossing hiervoor in de Voorjaarsnota. Wel is de Bossche VVD blij dat het college laat zien door te willen gaan met het aanleggen van sportvelden, zoals nu bij OJC Rosmalen. Wij rekenen er dan ook op dat ook clubs als Emplina en BLC in de nabije toekomst een extra veld tegemoet kunnen zien, omdat ook dit clubs zijn die een grote groei doormaken en al geruime tijd dringend extra capaciteit nodig hebben.

Voorzitter. Onze gemeente moet in beweging blijven en het beleid blijven innoveren. Zoals in de zorg waar de Bossche VVD voor een innovatiefonds pleit, als in de regelgeving waarvoor wij kritisch naar de APV willen gaan kijken. In de commissies komen we daar op terug. Afsluitend wil ik nog even stilstaan bij veiligheid. Het college koppelt dit bij de JADS terecht aan onderzoek naar ondermijning, wat de Bossche VVD betreft kan daar het initiatief van de politie in Amsterdam over het voorspellen van criminaliteit aan toegevoegd worden. Uit de Misdaadmonitor blijkt dat het aantal inbraken daalt, maar zien we wel een stijging van het aantal geweldsmisdrijven. Een zorgelijke ontwikkeling. Wij zijn dan ook blij dat het cameratoezicht eindelijk uitgerold gaat worden, maar verbazen ons dan over het niet toegepast zijn van de bodycams. Privacy is goed, maar veiligheid is belangrijker. Er is extra werk nodig om het aantal geweldsmisdrijven terug te dringen. De VVD vindt dat het college op korte termijn met een aanpak voor deze misdrijven moet komen omdat ze een flinke impact hebben op de samenleving en bijdragen aan het gevoel van onveiligheid.

Om het gevoel van veiligheid te versterken wil de VVD ook meer en duidelijkere zichtbaarheid van gemeentelijke handhavers in de wijken. Om daarmee ook de ‘kleine’ vormen van overlast, die heel zichtbaar zijn voor de inwoners aan te pakken. Daarom pleit de Bossche VVD ook voor een wijkgerichte inzet van gemeentelijke handhavers, net zoals in Haarlem van toepassing is. De handhavers leren de hotspots en hotshots dan beter kennen en kunnen zo zichtbaarder en effectiever optreden tegen overlast. Deze handhavers kunnen uiteraard ook samenwerken met de verschillende buurtpreventieteams, waar vrijwilligers helpen om hun eigen wijk veiliger te maken.

Voorzitter. Dit college heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van onze gemeente en heeft een aantal al lang lopende dossiers los weten te trekken. Daarvoor de complimenten. Maar dat is voor ons Bossche VVD geen reden om achterover te leunen. Actief blijven we werken aan de sterke gemeente voor de toekomst en in de commissies zullen we aangeven hoe we daar mee aan de slag gaan.

Geen reacties op “Bijdrage Bossche VVD Algemene beschouwingen 2017”

Geef een reactie:

Naam (vereist):
Email (vertrouwelijk) (vereist):
Website:
Reactie (vereist):