Maart 2012: Binnenhalen van verkiezingsitems

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 maart werd er een besluit genomen over twee dossiers die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 speerpunt waren voor de VVD. Het gaat hierbij om de Oost-West verbinding en de parkeergarage Hekellaan.

 Deze raadsvergadering lag er een voorstel voor om in te stemmen met een agenda voor de aanleg van infrastructuur tussen het oosten en het westen van de gemeente, dus tussen Rosmalen en Den Bosch. De VVD pleit al jarenlang voor een extra verbinding, en was dan ook blij dat dit in het voorstel verwerkt zit. Op korte termijn wordt deze derde ontsluiting opgepakt. Daarnaast heeft de VVD twee amendementen mede ingediend en een derde amendement gesteund. Het eerste amendement van de VVD ging over het naar voren halen van de aanleg van de Oostelijke Landweg. Dit om de kom Rosmalen beter te ontsluiten en de toekomstige bewoners in de Groote Wielen een betere ontsluiting te geven richting de snelweg. Het tweede amendement ging over het autoluw maken van de Kruisstraat, beide amendementen zijn unaniem aangenomen. De VVD steunde ook een amendement van GroenLinks voor een onderzoek naar de optimale ontsluiting openbaar vervoer richting Rosmalen en de Groote Wielen.

Een tweede discussie was er over het voorstel tot het oprichten van een stichting voor Culturele Hoofdstad. In de commissie is er onder andere uitgebreid gesproken over de waarborgen dat projecten van Jeroen Bosch 500 ingebracht konden worden als bijdrage van de gemeente Den Bosch. Het college heeft hier goede antwoorden op gegeven zodat een meerderheid van de raad in kon stemmen met het voorstel. Wel werd er een motie aangenomen waarin de raad aangaf dat de directie van de stichting niet meer mocht verdienen dan burgemeester Rombouts, de zogenaamde Romboutsnorm. De VVD heeft deze motie gesteund.

Daarna werd er gesproken over de coffeeshops. Vanaf 1 mei worden de gedoogcriteria met 3 punten aangescherpt, namelijk B (besloten club), I (alleen ingezetenen van Nederland) en A (minimaal300 metervan scholen). Deze aanscherping staat beter bekend als het invoeren van de wietpas, omdat het mensen lid moeten worden van een coffeeshop om daar drugs te mogen kopen. In de commissie Bestuurszaken is er een discussie gevoerd over hoe daar als gemeente mee om te gaan. Op deze website is onder het kopje Standpunten -> commissie Bestuurszaken het standpunt van de VVD-fractie hierop te vinden. Kort samengevat steunt de VVD de lijn van het college om deze criteria niet actief te gaan handhaven, tenzij er daar aanleiding voor is. De VVVD steunt een motie om aan de burgemeester te vragen actief in gesprek te gaan met de coffeeshophouders over hoe om te gaan met de nieuwe regels zodat er geen verrassingen zullen ontstaan.

Na een pauze kwam het belangrijkste onderwerp aan bod. De parkeergarage Hekellaan. Een project waar al jarenlang over gesproken wordt en waar de VVD een groot voorstander van is. Nu is het bijna zover dat het project de aanbesteding in kan, maar de oppositie wilde nogmaals de mogelijkheid grijpen om iets te roepen over dit onderwerp. Er lagen moties om de paden in de Casinotuin minder breed aan te leggen dan gepland (deze motie wordt aangenomen met steun van de VVD) en moties over een second opinion en een nog uitgebreidere risicoanalyse. De VVD is van mening dat er vaak genoeg gesproken is over dit onderwerp en dat de oppositie het college dermate scherp heeft gehouden dat een second opinion niet nodig is en de risicoanalyse is ook erg degelijk, dus de VVD zag geen reden om de moties te steunen. De coalitie heeft tegen beide moties gestemd, zodat deze zijn verworpen en de parkeergarage de aanbesteding in kan gaan. Een mooi resultaat voor onze fractie en onze wethouder!

Als laatste agendapunt lag er een motie van de SP om het college op te roepen niet naar het feest van de VNG te gaan, omdat dit te duur zou zijn. De VVD was het met D’66 eens dat wij er van uitgaan dat collegeleden hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij de afweging of ze wel of niet zullen gaan, dus de motie werd niet gesteund.

Reacties zijn gesloten.